הניהול הפיננסי

שתפו את התוכן על החברים שלכם:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

גד שחורי, יועץ עסקי

חשבונאות פיננסית וניהוליתחשבונאות פיננסית – מציגה תמונת מצב העסק ותוצאות הפעילות בתקופה נתונה
חשבונאות ניהולית – מציגה תמונה מפורטת של הנעשה בעסק לגבי מחלקות/מוצרים/פעילויות, וביצוע לעומת תכנון, וכוללת:
• תמחיר- רישום, מיון, ריכוז, דיווח וניתוח של הוצאות (ייצור, מכירה, שיווק, שירות), קביעת עלויות ליחידת תוצרת מכירה או שירות
• תקציב- תכנון הפעילות העסקית וקביעת מסגרת כספית לפעילות המתוכננת לתקופה (שנה, רבעון)
• בקרה ניהולית- כלי ניהולי לבדיקת ביצוע מול תכנון, איתור סטיות, הבנת סיבותיהן ושיפור המצב.חשבונאות פיננסית עקרונות חשבונאים– הנחות יסוד
• ישות נפרדת
• מדידה בערכים כספיים
• התקופה החשבונאית
• המשכיות – עסק פעיל וחי
• עקרונות חשבונאים
• רישום על בסיס העלות ההיסטורית
• הכרה בהכנסות, הצמדת הוצאות להכנסות
• עקביות
• גילוי נאות ואובייקטיביות
• שמרנות
• מהותיות
הכרה בהכנסות
• בסיס מזומן
 הכרה בהכנסות /הוצאות רק בעת ביצועה במזומן.
 נהוג לגבי עסקים קטנים, ובעלי מקצועות חופשיים (עורכי דין, רופאים, רואי חשבון, יועצים)
• בסיס צבירה
– הכרה בהכנסות/הוצאות בעת ביצוע העסקה, בלי קשר לגביית הכסף
– נהוג לגבי כל העסקים פרט לעסקים המפורטים בבסיס מזומןעקרון הרישום הכפול
במערכת החשבונאית כל פעולה נרשמת פעמיים: פעם בחובה Debit פעולה נרשמת לזכות חשבון נותן הערך
ולחובת חשבון מקבל הערך ופעם בזכות Credit
דוגמאות:
• תשלום עבור רכישת מכונה לחובת הספק ולזכות בנק
• הוצאת חשבון ללקוח לחובת הלקוח ולזכות מכירות.
• קבלת ח-ן ספק לחובת קניות ולזכות הספק.דוחות כספיים
1. המאזן

המאזן מהווה צילום- תמונת מצב של העסק נכון ליום עריכתו ( בד"כ 31/12/xx ) מאזן מציג מצידו האחד את כל ההשקעות של החברה (נכסים) ומצידו השני את כל המקורות הכספיים שבאמצעותן מימנה החברה את ההשקעות (התחיבויות והון עצמי) לתאריך מסוים.
מבנה המאזן
התחיבויות ( מהיכן הגיע הכסף)
• התחיבויות שוטפות
• התחיבויות לזמן ארוך
• עתודות
• הון קרנות ועודפים

סעיפי המאזן
• נכסים שוטפים – נכסים שוטפים ונזילים שנועדו לשרת את העסק במהלך השנה הקרובה. כלומר, נכסים שיש סיכוי גבוה שיהפכו למזומנים תוך שנה מתאריך המאזן.
דוגמאות: מזומן, פיקדונות בבנקים, חובות לקוחות, צ'קים דחויים, מלאי לסוגיו והוצאות מראש לשנה הקרובה.
• השקעה לזמן ארוך – מדובר בהוצאה כספית שאת פירותיה נראה כעבור תקופה העולה על שנה.
לדוגמה: השקעות בחברות אחרות, השקעות בניירות ערך לזמן ארוך
• נכסים קבועים: קרקעות, בנינים, מכונות, ציוד
• התחייבויות שוטפות– התחייבויות שמועד פרעונן צפוי תוך שנה מתאריך המאזן.
דוגמאות: משיכות יתר בבנק, הלוואות לזמן קצר, חלויות שוטפות-חלק ההלוואות לזמן ארוך שמועד פרעונן לשנה הקרובה, אשראי ספקים, הוצאות לשלם, מקדמות מלקוחות, הוצאות שונות שטרם שולמו (שכר דירה, מסים, שכר עבודה ועוד).
• התחייבויות לזמן ארוך
 התחייבויות שזמן פרעונן מעל שנה מתאריך המאזן
 הלוואות לטווח ארוך בניכוי חלויות שוטפות
• עתודות
הפרשות לכיסוי תשלומים בעתיד למס הכנסה/ פיצויי פיטורין/ חופשה
• הון, קרנות ועודפים, הון עצמי, עודפים – יתרת רווחים שלא חולקו
 קרנות הון- חלק מהעודפים שהועבר לקרנות מיועדות, המהוות רזרבה למטרות מוגדרות.
הון חוזר Working Capital-
ההון המושקע בעסק לתקופה קצרה יחסית וחוזר לעסק במזומנים ושוב מושקע.
הון חוזר נטו = נכסים שוטפים פחות התחייבויות שוטפות

2. דוח רווח והפסד
דוח חשבונאי המפרט את ההכנסות וההוצאות של העסק במשך תקופה מוגדרת (שנה/ רבעון /חודש).
ההפרש בין ההכנסות וההוצאות מהווה את הרווח או ההפסד לאותה התקופה. בדו"ח זה ההכנסות וההוצאות נרשמות ללא מע"מ.

סעיפי דוח רווח והפסד
• הכנסות ממכירות כוללות את כל ההכנסות ממכירות שבוצעו ע”י העסק במהלך התקופה (לפי בסיס מזומן /צבירה).
 בבסיס מזומן: מכירה נקבעת לפי תאריך ביצוע התשלום.
 בבסיס צבירה :מכירה נקבעת לפי העברת הבעלות על הסחורה בלי קשר לתשלום ו/או למקום הסחורה.
במתן שרות תרשם ההכנסה מרגע גמר מתן השרות, או לפי חלק יחסי בשרות מתמשך.
• עלות המכירות -רק הוצאות הייצור/הקנייה של הסחורה שנמכרה בתקופת הדוח ( ולא כל הוצאות היצור/הקנייה בתקופה) .
• הוצאות מכירה – כוללות את כל ההוצאות התקופתיות הקשורות במכירות (שכר מוכרים, אריזה, הובלה, קידום מכירות, עמלות).
• הוצאות הנהלה וכלליות -הוצאות תקופתיות שלא נכללו בעלות המכירות ובהוצאות המכירה (משכורת הנהלה, הנה”ח,מחשב,דואר וטלפונים,צרכי משרד, שכ”ד, כיבודים ומתנות,פחת ועוד.
• הוצאות מימון – הוצאות הריבית והפרשי ההצמדה התקופתיות על ההלוואות שקיבלה החברה.

תמחיר

מטרות התמחיר
• קביעת עלות ליחידת תוצר/שרות
• פיקוח על עלויות ומדידת יעילות
• תכנון ותקצוב
• מדידת רווחיות לפי מוצרים ובחינת כדאיות
פעולות מערכת תמחיר
• איסוף נתוני עלויות תמחיריים
• עיבוד הנתונים התמחיריים
• צבירת עליות ישירות לפי מוצרים, ועליות עקיפות לפי סעיפי עלויות
• ניתוח הנתונים התמחיריים ודיווח
הגדרות
• עלות (COST) – הערך הנכלל במוצר לדוגמה: חומר, עבודה.
• מחיר (PRICE) – מחיר מכירת המוצר נקבע ע”י השוק
• רווחיות מוצר – השוואת עלות המוצר למחיר המכירה בדרך כלל מחיר השוק
• החלטה לייצר/ למכור מוצר – פונקציה של רווח המוצר
• הוצאות- (Expenses תשלום או התחיבות לתשלום לדוגמה: תשלומי ריבית, שכר דירה)
עלויות לפי תחומי פעילות
• עלויות ייצור
• עלויות שווק ומכירה
• הוצאות מנהלה- שכר מנהלה, הנה"ח, שכ"ד
• הוצאות מימון – ריבית על הלוואות, עמלות לבנקים

מיון עלויות לפי ייחוסן ליחידת מוצר

• עלויות ישירות –ניתן ליחסן באופן ישיר למוצר /יחידת העלות: חומרים ישירים, עבודה ישירה, אחרות (קבלני משנה…).
• עלויות עקיפות – לא ניתן ליחסן באופן ישיר למוצר/יחידת עלות: חומרי עזר שונים(שמן,דלק, …), עבודה בלתי ישירה(ניקיון, שמירה, ביטוח, הנה”ח, מזכירות, מנהלה וכו' ), פחת ציוד ומבנים, אחרות (שכ”ד, מיסים ).
מיון עלויות לפי ייחוסן להיקף ייצור
• עלויות עקיפות קבועות – אינן מושפעות מהיקף היצור ומצטברות כתוצאה מהזמן החולף (פחת, משכורת מנהלה, שכ”ד).
• עלויות ישירות משתנות – מושפעות מהיקף היצור. בדרך כלל העלויות המשתנות הממוצעות ליחידת מוצר נשארות קבועות למרות השינוי בהיקף היצור ( חומרים, שעות עבודה ישירות, חשמל).
• עלויות קבועות ומשתנות עלויות בש"ח

חישוב שולי בקבלת הזמנה
• עלויות ישירות ( משתנות) ליחידת מוצר קבועות
• העלויות ליחידת מוצר הולכות וקטנות ככל שהיקף הייצור הולך וגדל
• יש לכסות תמיד את העלויות הישירות ( המשתנות) בקבלת ההזמנה
• בקבלת הזמנה במחיר הגבוה מהעלות הישירה ( המשתנה ) תהיה תרומה לכיסוי חלקי או מלא גם של העלויות הקבועות ( העקיפות)
צרופי עלויות
• ערך מוסף = עלות עבודה ישירה + עלויות עבודה עקיפה + רווח
• עלות ייצור = חומרים ישירים + עבודה ישירה + עלויות ייצור עקיפות כגון חרושת.
• עלות המכירות = עלויות ייצור + שינויים במלאי בתקופה
• רווח גולמי (גלום) = מחיר מכירה- עלות מכירה
• רווח תפעולי (לפני הוצאות מימון) = רווח גולמי – הוצאות שיווק ומנהלה

נקודת האיזון – BREAK EVEN POINT

• נקודת האיזון של חברה/עסק היא רמת המכירות שבה אין לחברה/עסק רווח או הפסד, כלומר, החברה/העסק מאוזנת/ת ( כלומר קיים איזון בין ההכנסות וההוצאות או במילים אחרות הרווח בנקודת האיזון הוא 0 ( אפס) .
• בנקודת האיזון :
סה”כ העלויות (קבועות + משתנות) = לסה”כ הפדיון
• מכירות מעל נקודת האיזון מביאות לרווח, מכירות מתחת לנקודה זאת מביאות הפסד
• את נקודת האיזון ניתן לחשב ביחידות מוצר (כמות) ובנפח מכירות (כסף)

נקודת האיזון –
כמות היחידות הנמכרות בנקודת איזון = עלויות קבועות
רווח גולמי ליחידה
היקף המכירות בנקודת האיזון = עלויות קבועות
שיעור הרווח הגלמי ( באחוזים, שבר עשרוני)
הכנסות פחות הוצאות
• חברה מתחילה להרוויח לאחר נקודת האיזון כלומר, לאחר שכוסו כל העלויות המשתנות והקבועות.
• מעבר לנקודת האיזון קיימות רק הוצאות ישירות משתנות(שהרי ההוצאות העקיפות הקבועות כבר כוסו ע"י המכירות עד נקודת האיזון)
• ככל ששיעור הרווח הגולמי גבוה יותר הסיכון התפעולי נמוך יותר, כלומר הרגישות לשינויים בהוצאות המשתנות ( הישירות) או במחיר המכירה קטן יותר (סיכון תפעולי = סיכונים הנובעים ממבנה העלויות של החברה וממחירי המכירה)
• ניתן להגדיל את הרווח ע”י הקטנת הוצאות , הגדלת הכנסות , או שילוב של שני הגורמים.
אמצעים להגדלת רווח
 ביטול הוצאות מיותרות
 הקטנת הוצאות קיימות ע”י התייעלות (מיצוי נכון של משאבים)
 בחירת ההזמנות הרווחיות ביותר (במצב של עודף הזמנות)
 הגדלת ההכנסות ע”י העלאת מחירים ( במידה והשוק מאפשר)
 הגדלת המכירות ע”י הגדלת נפח המכירות במחירים קיימים
 הימנעות מכניסה לפעילויות חדשות שההוצאות בהן גבוהות מההכנסות

תזרים מזומנים
 מציג את זרימת / תנועת כל המזומנים בעסק במזומנים , תקבולים ותשלומים בתקופה מסוימת. התקבולים והתשלומים , כוללים מע"מ, כפי שמבוצעים במועדם וללא קשר למועד ביצוע העסקה ו/או העברת המוצרים.
 ניתן להכין תזרים מזומנים בגין תקופה שהסתיימה או להכין תחזית בגין תקופה עתידית
 המזומנים הם הכוח המפעיל את העסק, ובלעדיהם לא תתאפשר פעילות עסקית, ולכן החשיבות הרבה לתכנן ולחזות את תזרים המזומנים הדרוש לעסק להמשך פעילותו התקינה
 ניהול תזרים מזומנים הוא אחד המפתחות החשובים ביותר להצלחה או כשלון עסק.
 עלול להיות מצב שבו דו"ח רווח והפסד יראה רווח ( חשבונאי) אך העסק ייסגר משום שהוא חדל פרעון ( תזרימי)

• תחזית תזרים המזומנים
 תחזית תזרים מזומנים דרושה לעסק כדי לדעת מראש באיזה נקודות זמן (ולמשך כמה זמן ) העסק צפוי למחסור במזומנים ובאיזה לעודף מזומנים
 תחזית תזרים המזומנים מאפשרת :
 למנוע תקלות
 לקבוע סדרי עדיפויות במימון
 לסייע בקבלת החלטות הקשורות למימון לטווח קצר
 לגייס בעוד מועד כסף חסר, או לנצל עודפי מזומנים

• זרימת מזומנים
 זרימת מזומנים לעסק נובעת מ :
 פעילות עסקית שוטפת (גבייה בגין מכירות )
 קבלת מימון חיצוני (הלוואות מבנקים וגופים אחרים)
 השקעת הון עצמי ע”י בעלים או בעלי מניות
 זרימת מזומנים מהעסק נובעת מ :
 פעילות עסקית שוטפת (תשלומים לעובדים, ספקים , מוסדות)
 החזרת מימון חיצוני (פירעון הלוואות )
 חלוקת רווחים לבעלים

שלבי בניית תזרים מזומנים לתקופה ( יומי, שבועי, חדשי – לפי הצורך)
 יתרת פתיחה ( בקופה ובבנק)
 הוספת כל התקבולים המתוכננים מפעילות שוטפת לפי עיתויים
 הוספת כל התשלומים המתוכננים מפעילות שוטפת לפי עיתויים
 הוספת כל התקבולים/תשלומים בגין מימון חיצוני לפי עיתויים
 יתרת סגירה

• תזרים מזומנים
תקבולים תשלומים
 שקים דחויים מלקוחות ( בקופה ובבנק)
 תשלום בכרטיסי אשראי
 יתרת חובות פתוחים לקוחות
 מכירות חודש שוטף ותנאי תשלום
 הלוואות לקבל

הניהול הפיננסי נכון של העסק

בדרך כלל , כאשר הניהול העסקי תקין, מערך ההוצאות וההכנסות של העסק עובר דרך הבנק ולכן ישנה חשיבות רבה בהיכרות מקרוב של עולם הבנקאות ושיקוליו. מטרתו של פרק זה הינה הכרת המערכת הבנקאית על שרותיה ושיקוליה, הקניית מושגים בסיסיים מתחום הבנקאות, נוהלי עבודה והתקשרות עם פקידי ומנהלי הבנק.
עבודה נכונה מול המערכת הבנקאית עשויה להקל עליך במידה רבה ואף לחסוך/ להקטין בעלויות.

ראשי פרקים

1. שיקולים לבחירת בנק/סניף

2. העסק ובעליו מנקודת ראות הבנק

3. ריביות ועמלות

4. אשראי, מימון, ערבויות

5. בטחונות

6. תכנון וניהול אובליגו בבנק

7. כללים בסיסיים לעבודה עם הבנקים

5/5
סגירת תפריט