אשראי בנקאי לעסקים

שתפו את התוכן על החברים שלכם:
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

מיכה מרום, יועץ עסקי מט"י נתניה

סוגי האשראי הקיימים – מיון על פי טווח הזמן.מימון לטווח קצר (ממספר ימים ועד מספר חדשים).

חשבון חח"ד (חשבון חוזר דביטורי).

יעוד : מכשיר המיועד לאשראי שוטף ולפעילות הון חוזר.

מחיר : בדרך כלל ריבית ניידת על בסיס הפריים. ריבית מקובלת 1.5% + P עד 4% + P . יש עמלת הקצאת אשראי גם אם לא מנוצלת המסגרת.

פירעון מוקדם: פירעון בכל יום – חשבון "חוזר".

יתרונות : גמישות בניצול האשראי בתוך המסגרת, אשראי זמין.

חסרונות : ריבית גבוהה מאוד בעת גלישה/חריגה.

ניכיון שיקים, ממסרים

יעוד : ניכיון הוא רכישת השיק העתידי ע"י הבנק תמורת תשלום נמוך מהסכום הנקוב בשיק. ההפרש הוא הריבית עבור התקופה מיום הניכיון ועד יום הפירעון של השיק.
ניתן לנכות גם שוברי קניה של חברות כרטיסי האשראי.
השימוש בניכיון יעשה, בדרך כלל, במצבים של קושי בנזילות וניצול כל המסגרות.

מחיר : בדרך כלל 2.5% + P – 4% + P .
שים לב ! מאחר והריבית נגבית מראש, הרי שהריבית האפקטיבית גבוהה מאד.

יתרונות : פתרון נקודתי למצבי גישור ולטווחים קצרים.

חסרונות : לא כל שיק מתאים לכך, מחיר גבוה מאוד, מכביד על מערך הביטחונות של העסק.

הלוואות -CALL ON

יעוד : מימון גישור לטווחים קצרים, ימים עד שבועות.

מחיר : גמיש וניתן למיקוח. נגזר ממצב הנזילות של הבנק. בדרך כלל 2% + P – 4% + P .

יתרונות : אשראי זמין לזמן קצר, פרוצדורה פשוטה בתוך מסגרת, מחיר עדכני לתנודות הידע וביקוש בשוק.

חסרונות : ריבית אפקטיבית גבוהה, לא תמיד כדאי בשל שיעור הריבית.

מכרזי אשראי של בנקים שונים

יעוד : מעת לעת יוצאים בנקים במכרזי אשראי לתקופות של עד שנה.

מחיר : בדרך כלל, נמוך מהמקובל בהלוואות פיננסיות רגילות או חריגה בחח"ד.

יתרונות : מחיר.

חסרונות : תנאים לא גמישים. (החזר, מועד ביצוע, מועד פירעון) מכביד להעביר בטחונות מבנק לבנק.

אשראי לטווח בינוני – מספר חדשים עד 3 שנים.

הלוואות פיננסיות בשקלים.

יעוד : מימון, הון חוזר, תשומות ייצור, פריסת חריגה.

מחיר : 1% + P עד 4% + P , נתון למיקוח.
ניתן לקבל גם בריבית קבועה גבוהה יותר !

פירעון מוקדם : בריבית ניידת – גמיש לחלוטין.
בריבית קבועה – מחייב הסכמת הבנק.
יתרונות : לוח סילוקין קבוע וידוע מראש, אפשרות לגרייס מלא (בלון) או גרייס חלקי (החזר ריבית בלבד).

חסרונות : לוח סילוקין קבוע ולא גמיש, סכנה של פירעון התשלום מתוך חריגה בחח"ד.

הלוואות פיננסיות במט"ח

יעוד : מימון ייצוא, מימון יבוא, גישור.

מחיר : 1.75% + LIBOR עד 3.5% +LIBOR , (ריבית בינבנקאית = LIBOR)ׂ ,תמורת פרמיה ניתן לקבע את הריבית.

פירעון מוקדם : בריבית ניידת, בדרך כלל, אפשרי.

יתרונות : התאמה לסוג תקבולים, שיעור ריבית נמוך יחסית, במרבית המטבעות הקשים.

חסרונות : לסיכון של פיחות השקל, שינויים דרסטיים בריבית עלויות נוספות של המרות ורכישות מט"ח/שקל.

הלוואות פיננסיות בשקלים צמודי מט"ח

יעוד : מימון תשומות מקומיות לטווחים בינוניים תוך התאמה לסוג תקבולים צפוי.

מחיר : 2.5% + LIBOR ומעלה.
בדרך כלל שיעור ריבית יותר גבוה מההלוואות בס' 1.2.2.

פירעון מוקדם : מותנה בהסכמת הבנק.

יתרונות : התאמה לסוג התקבולים, שיעור ריבית נמוך יחסית, המרוות ורכישות בשער יציג, אין עלויות המרה ורכישה.

חסרונות : סיכון של פיחות השקל, שיוניי ריבית.

הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן

יעוד : מימון השקעה, גישור, פריסת חובות לטווח בינוני וארוך.

מחיר : מדד + 5.25 (למיקוח).

פירעון מוקדם : במקרה של ירידת שיעור הריבית בעתיד, כרוך בעמלת פירעון מוקדם. מחייב הודעה של 45 יום מראש.

יתרונות : אפשרות פריסה לטווח ארוך עד 7 שנים ובבנקים מסוימים עד 10 שנים. לוח סילוקין קבוע המאפשר תכנון תזרים מזומנים. אפשרות לגרייס מלא או חלקי.

חסרונות : חוסר גמישות בפירעון מוקדם, נתון לתנודות המדד.

אשראי לטווח ארוך – שנתיים ומעלה – עד 7 או 10 שנים

הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן.

קו אשראי למימון יבוא ציוד

יעוד : אשראי במט"ח בתנאים נוחים לרוכשי ציוד.
בחלק מהמקרים מקור הכספים הוא מדינת היצוא המעונינת לקדם את היצוא מתחומה.

מחיר : משתנה על פי קו האשראי. בדרך כלל זול יותר מהלוואות פיננסיות רגילות במט"ח.

פירעון מוקדם : לוח סילוקין קשיח. קשה לקבל הסכמה לפירעון מוקדם.

יתרונות : פריסה ארוכה בתשלומים נוחים. אפשרות לתשלומים תקופתיים (רבעוני, חציוני, שנתי) ואין הכרח לשלם כל חודש. אפשרות לגרייס.

חסרונות : לוח לא גמיש, צריך לעמוד בקריטריונים ספציפיים של מקור קו האשראי.

משכנתא – מימון כנגד בטוחה נדל"נית

יעוד : מימון ארוך טווח עד 25 שנה, לפריסת חובות, לרכישת נכס נדל"ן.

בטחונות למתן אשראי

כללי

כבטוחה יכולים לשמש כל נכס או זכות לקבל נכס בעתיד, הניתנים למימוש על ידי הנושה, כאשר החוב יתבקש ולא יפרע כסדרו. הביטחונות יכללו נכסים המצויים או רשומים בבעלות הלווה, נכסים שהוא זכאי שירשמו על שמו וזכויות קימות ועתידיות.
פעולת העמדת הבטוחה לטובת הבנק היא משיכון.

מישכון – שעבוד נכס כערובה לחיוב, המזכה את הנושה להיפרע מן הנכס המשועבד אם לא סולק החוב.

יש לזכור כי הבנק יעריך את הביטחונות המוצעים לו על פי הנזילות שלהם ויכולת המימוש שלהם.
לפיכך יועדף שעבוד של נכסים "רשומים ומזוהים" כמו דירה, רכב, ציוד מכני, ניירות ערך וכו'.

שוויו של ציוד לא רשום ולא מזוהה (מכונות, מלאי) בדרך ככלל נמוך יותר לביטחונות.

שעבוד נכסים פיננסיים

בדרך כלל, נכסים פיננסיים המשועבדים, יוערכו עפ"י מקדם גבוה (ראה להלן ס' 4.5) עד 100%, וזאת בשל הקלות היחסית לממשם.

כספים ופיקדונות בשקלים ובמט"ח.

תכניות חסכון.

ניירות ערך סחירים (מקדם עפ"י סוג הניר ורמת הספקולטיביות).

ערבויות בנקאיות ומוסדות פיננסיים.

שעבוד נכסים – מיטלטלין ומקרקעין

2.3.1 רכב.

2.3.2 ציוד ומכונות.

2.3.3 משלוח יבוא/יצוא.

2.3.4 נכסי נדלן – דירה, חנות, משרד, מפעל, מגרש.

2.4 שעבוד זכויות קיימות או עתידיות

2.4.1 שיקים מעותדים לביטחון (זכות לקבל כסף).

2.4.2 שוברים של חברות כרטיסי אשראי.

2.4.3 המחאת זכות של תקבולים צפויים.

2.4.4 שעבוד התמורה מחוזי שכירות, אספקה וכו'.

2.4.5 שעבוד זכויות לקבלת זכות במקרקעין.

2.5 שעבוד כלל רכוש החברה – שעבוד צף

שעבוד צף (מרחף) יתכן רק בחברה בע"מ, והוא חל על כל נכסי החברה ללא פירוט, השעבוד ירשם אצל רשם החברות.
מהותו המדויקת של השעבוד ושוויו למימוש משתנים בשל פעילותה העסקית של החברה.
השווי למימוש נקבע רק כאשר השעבוד מתגבש.
(מוגשת בקשה למימושו בבית המשפט).

השעבוד
לנושה יש אינטרס מובהק ליצור מצב שבו תהיה לו זכות עדיפה ביחס לכל הנושים האחרים של אותו חייב.
זכות עדיפה זו תאפשר לנושה להיפרע מהנכס המשועבד מבלי שיצטרך להתווכח או להתחלק עם נושים אחרים.
סדר הקדימיות נקבע על פי הסדר הכרונולוגי של רישום השעבודים, כאשר יש חובה לרשום אותם. – כלומר, בעל השעבוד המוקדם יותר הוא בעל הזכות העדיפה.
כאשר קיים שעבוד צף, נדרשת הסכמה של הבנק הנושה לכל שעבוד ספציפי, על מנת שהנכס הספציפי יוחרג מהשעבוד הרובץ על כלל רכוש החברה.

שווי הבטוחה לאשראי
הבנקים מיחסים מקדמים שונים לסוגים שונים של בטחונות.
גובה המקדם נגזר ממהימנות הרישום (טאבו, משרד הרישוי) ומהיכולת למימוש מהיר (כספים, ממסרים).
שווי הנכס לביטחונות נגזר משווי האמיתי של הנכס עפ"י הערכת שמאי, מחירונים מוסכמים, קטלוגים וכו'.
על המקדם המיוחס לכל סוג נכס ניתן וצריך להתמקח.

להלן מקדמים מקובלים :

כספים ופיקדונות 100%.

תכניות חסכון 100% מערך השבירה.

ניירות ערך סחירים 75% – 25 על פי ספקולטיביות הניר ופיזור התיק.

ערבויות בנקאיות 100%.

רכב חדיש 85% – 70 (עד 3 שנים).

ציוד 50% – 35.

משלוחי יצוא/יבוא 70% – 35 עפ"י מהות הסחורה.

שיקים לבטחון 80% – 50 עפ"י פיזור וטיב המושכים.

המחאת זכות 75% – 50 עפ"י טיב הממחה.

זכויות במקרקעין 50% הבנקים למשכנתאות נותנים מנוף יותר גבוה.

טיפים והמלצות

אין למשכן בטחונות בשיעור גבוה ולקבל תמורתם מימון בהיקף זעיר או שולי. יחס נמוך מונע מהעסק מלהשתמש בנכסיו כמנוף פיננסי ויוצר תלות בלתי מתפשרת עם אותו בנק ולא מאפשר ניידות ומיקוח בין בנקים שונים.

אפשר וצריך להתמקח על המקדמים המיוחסים לבטוחות שונות. את המקדמים ניתן גם לעדכן לטובה אחרי ניסיון חיובי שנצבר בעיקר בשקים, ממסרים, ניירות ערך, תכניות חסכון בשווי שערוך ולא שבירה, קופות גמל נזילות או מתקרבות לנזילות ועוד.

דאג שהיחס בטחונות/אשראי יהיה גמיש וישקף באופן ריאלי את ערכם של הנכסים.

הדרך להשגת גמישות וניצולת גבוהה של בטחונות היא בפיצול השעבודים בין בנקים.
פיצול כזה מגדיל את כושר התמרון ומאפשר מעבר מהיר מבנק לבנק בהתאם לכדאיות הכלכלית והמציאות המשתנה.

יש שווי לערבותך/אחריותך האישית.
אפשר להתמקח על ,שווי" אחריות אישית. ניתן לקבל אשראי "סולו" – כנגד חתימה ובלא בטחון צריך רק לבקש ולהתמקח על גבהו. – תופתעו !

5/5
סגירת תפריט